యాతనా పాట సాహిత్యం - హేమచంద్ర

Yathana Lyrics Yathana Song Lyrics Yathana 
Yathana Song Lyrics By Hemachandra Vedala  
Lyrics Of Yathana Song By Hemachandra Vedala  
Hemachandra Vedala Songs Lyrics Hemachandra Vedala Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Hemachandra
Songs Lyrics by Hemachandra
Songs Music by Hemachandra
---------------------


అందనంత దూరానా.. తారకల్లే మెరిసావే
అందనంత దూరానా.. తారకల్లె మెరిసావే
యేటి సేసినా.. నువ్వే
గుండెలోపలా.. నువ్వే
కంటిపాపలా.. నువ్వే.. కలిసే
తొలిసంద్య వేళలో.. నువ్వే
పలకరింపులా.. నువ్వే
తీపి గాయమే.. నువ్వే.. చేసే
తీరం ఎటువైపో.. తెలియక సతమతమయ్యే

యాతనా యాతనా.. ఇది ప్రేమ యాతనా
యాతనా యాతనా.. ఇది ప్రేమ యాతనా
యాతనా యాతనా.. ఇది ప్రేమ యాతనా
యాతనా యాతనా.. ఇది ప్రేమ యాతనా

యేటి సేసినా.. నువ్వే
గుండెలోపలా.. నువ్వే
కంటిపాపలా.. నువ్వే.. కలిసే
తొలిసంద్య వేళలో.. నువ్వే
పలకరింపులా.. నువ్వే
తీపి గాయమే.. నువ్వే.. చేసే


మాటలు పలకాలేని భావమే.. ఈ మౌనం పలికేనే
మాటలు పలకాలేని భావమే.. ఈ మౌనం పలికేనే
సంద్రంలాంటి లోకంలో.. అందం అంటే నువ్వేలే
వలలో పడ్డ చేపల్లే.. విలవిల్లాడ నీకై నే

ప్రేమే తెలుపుటకేభాషైనా.. సరిపోదే

యాతనా యాతనా.. ఇది ప్రేమ యాతనా
యాతనా యాతనా.. ఇది ప్రేమ యాతనా
యాతనా యాతనా.. ఇది ప్రేమ యాతనా
యాతనా యాతనా.. ఇది ప్రేమ యాతనా

యేటి సేసినా.. నువ్వే
గుండెలోపలా.. నువ్వే
కంటిపాపలా.. నువ్వే.. కలిసే
తొలిసంద్య వేళలో.. నువ్వే
పలకరింపులా.. నువ్వే
తీపి గాయమే.. నువ్వే.. చేసే

యేటి సేసినా.. నువ్వే
గుండెలోపలా.. నువ్వే
కంటిపాపలా.. నువ్వే.. కలిసే
తొలిసంద్య వేళలో.. నువ్వే
పలకరింపులా.. నువ్వే
తీపి గాయమే.. నువ్వే.. చేసే
Male Singer : Hemachandra
Music : Hemachandra
Lyricist : Hemachandra

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music