నిత్యానందకరీ - అన్నపూర్ణస్తోత్రం

Sri Annapoorna Astakam Song Lyrics
Sri Annapoorna Astakam Lyrics
Sri Annapoorna Astakam 
Sri Annapoorna Astakam Song Lyrics
Lyrics Of Sri Annapoorna Astakam Song
---------------------
---------------------

నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్యరత్నాకరీ
నిర్ధూతాఖిల పాపనాసనకరీ ప్రత్యక్ష మహేశ్వరీ
ప్రాలేయాచల వంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ

నానా రత్న విచిత్ర భూషణకరి హేమాంబరాడంబరీ
ముక్తాహారవిళంబమాన విలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ
కాశ్మీరాగరువాసితాంగరుచిరే కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ


యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైకనిష్ఠాకరీ
చంద్రార్కనలభాసమానలహరీ త్రైలోక్యరక్షాకరీ
సర్వైశ్వర్యకరీ తపః ఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ

కైలాసాచలకందరాలయకరీ గౌరీ ఉమాశంకరీ
కౌమారీ నిగమార్థ గోచరకరీ ఓంకారభీజాక్షరీ
మోక్షద్వారకవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ


దృశ్యాదృశ్య విభూతిపావనకరీ బ్రహ్మాండ భాండోదరీ
లీలానాటక సూత్రఖేలనకరీ విజ్ఞానదీపాంకురీ
శ్రీ విశ్వేశమనః ప్రమోదనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ

ఆదిక్షాంత సమస్తవర్ణనకరీ శంభుప్రియే శంకరీ
కాశ్మీరత్రిపురేశ్వరీ త్రినయనీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీకరీ
స్వర్గద్వారకవాట పాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ


ఉర్వీసర్వజనేశ్వరీ జయకరీ మాతా కృపాసాగరీ
నారీ నీలసమానకుంతలధరీ నిత్యాన్నదానేశ్వరీ
సాక్షాన్మోక్షకరీ సదాశుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ 

దేవీ సర్వవిచిత్రరత్నరచితా దాక్షాయిణీ సుందరీ
వామా స్వాదుపయోధరా ప్రియకరీ సౌభాగ్యమహేశ్వరీ
భక్తాభీష్టకరీ దయాశుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ


చంద్రార్కానల కోటికోటి సదృశ చంద్రాంశుబింబాధరీ
చంద్రార్కాగ్ని సమానకుండలధరీ చంద్రార్కవర్ణేశ్వరీ
మాలాపుస్తక పాశసాంకుశధరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ

క్షత్రత్రాణకరీ సదాశివకరీ మాతా కృపాసాగరీ
సాక్షాన్మోక్షకరీ సదాశివకరీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ
దక్షాక్రందకరీ నిరామయకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
మాతా.. అన్నపూర్ణేశ్వరీ


అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకరప్రాణవల్లభే
జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతీ
మాతా చ పార్వతీ దేవీ పితాదేవో మహేశ్వరః
బాంధవాః శివభక్తాశ్చ స్వదేశో భువనత్రయం
బాంధవాః శివభక్తాశ్చ స్వదేశో భువనత్రయం

వితిశ్రీమచ్చంకర భగవత్పాదవిరచిత అన్నపూర్ణాస్తోత్రం సంపూర్ణం

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music