సన్నగ వీచే పాట సాహిత్యం - గుండమ్మ కథ

Sannaga Veeche Lyrics Sannaga Veeche Song Lyrics Sannaga Veeche 
Sannaga Veeche Song Lyrics From Gundamma Katha Movie
Lyrics Of Sannaga Veeche Song From Gundamma Katha Movie
Gundamma Katha Songs Lyrics Gundamma Katha Movie Songs Lyrics
Gundamma Katha Movie Lyrics Gundamma Katha Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by P. Susheela
Songs Lyrics by Pingali Nagendrarao
Songs Music by Ghantasala
---------------------


సన్నగ వీచే చల్ల గాలికి.. కనులు మూసినా.. కలలాయె
తెల్లని వెన్నెల పానుపుపై.. ఆ.. కలలో.. వింతలు కననాయే
సన్నగ వీచే చల్ల గాలికి.. కనులు మూసినా.. కలలాయె
తెల్లని వెన్నెల పానుపుపై.. ఆ.. కలలో.. వింతలు కననాయే
అవి తలచిన ఏమో సిగ్గాయే
కనులు తెరచిన నీవాయే.. నే కనులు మూసినా నీవాయే
కనులు తెరచిన నీవాయే.. 

నిదురించిన నా హ్రుదయమునెవరో.. కదిలించిన సడి విననాయే
నిదురించిన నా హ్రుదయమునెవరో.. కదిలించిన సడి విననాయే
కలవరపడి నే కనులు తెరువగా.. కంటి పాపలో నీవాయే
ఎచట చూచినా.. నీవాయే
కనులు తెరచిన నీవాయే.. నే కనులు మూసినా నీవాయే
కనులు తెరచిన నీవాయే.. 
 

మేలుకొనిన నా మదిలో యేవో.. మెల్లని పిలుపులు విననాయే
మేలుకొనిన నా మదిలో యేవో.. మెల్లని పిలుపులు విననాయే
ఉలికిపాటుతో కలయ వెతక.. నా హ్రుదయ ఫలకమున నీవాయే
కనులు తెరచినా నీవాయే..
కనులు మూసినా నీవేనాయే..Music : Ghantasala
Actress : Jamuna
Female Singer : P. Susheela
Actress : Savitri

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music