పులకించని మది పులకించూ పాట సాహిత్యం - పెళ్లి కానుక

Pulakinchani Madi Pulakinchu Lyrics Pulakinchani Madi Pulakinchu Song Lyrics Pulakinchani Madi Pulakinchu 
Pulakinchani Madi Pulakinchu Song Lyrics From Pelli Kanuka Movie
Lyrics Of Pulakinchani Madi Pulakinchu Song From Pelli Kanuka Movie
Pelli Kanuka Songs Lyrics Pelli Kanuka Movie Songs Lyrics
Pelli Kanuka Movie Lyrics Pelli Kanuka Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Lyrics by Aarudhra
Songs Music by A. M. Rajah
---------------------


పులకించని మది పులకించూ..
వినిపించని కథ వినిపించూ..
కనిపించని ఆశల నించో..
మనసునే మరపించూ..
గానం.. మనసునే మరపించూ

పులకించని మది పులకించూ..
వినిపించని కథ వినిపించూ..
కనిపించని ఆశల నించో..
మనసునే మరపింపూ..
గానం.. మనసునే మరపింపూ

రాగమందనురాగం ఒలికీ.. రక్తినొసగును గానం
రాగమందనురాగం ఒలికీ.. రక్తినొసగును గానం
రేపు రేపనూ.. తీపి కలలకూ.. రూపమిచ్చును గానం
చెదరిపోయే.. భావములనూ.. చేర్చి గూర్చును గానం
జీవమొసగును గానం.. మది.. చింత బాపును గానం

పులకించని మది పులకించూ..
వినిపించని కథ వినిపించూ..
కనిపించని ఆశల నించో..
మనసునే మరపింపూ..
గానం.. మనసునే మరపింపూ


వాడిపోయిన పైరులైనా.. నీరుగని నర్తించనూ
వాడిపోయిన పైరులైనా.. నీరుగని నర్తించనూ
కూలిపోయిన తీగలైనా.. కొమ్మనలమి తాకునూ
కన్నె మనసూ.. ఎన్ను కొన్నా.. తోడు దొరికిన మురివో
దోరవలపే.. కురియు
మది.. దోచుకొమ్మని పిలుపూ

పులకించని మది పులకించూ..
వినిపించని కథ వినిపించూ..
కనిపించని ఆశల నించో..
మనసునే మరపించూ..
ప్రేమా.. మనసునే మరపించూ


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music